Agata Dąbrowska

Prawnik

agata.dabrowska@firmaprawnicza.pl

Ukończyła w 2022 roku studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Pozainstytucjonalne formy uczestniczenia przez obywateli w demokracji”.

Przygotowuje rozprawę doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, naukowo związana z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa.

Za działalność dla dobra i na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego odznaczona medalem Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

Uczestniczka licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, autorka artykułów naukowych, aktywnie działająca w Samorządzie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. Beneficjentka grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – PROM, w ramach którego odbywała kwerendę badawczą w European University Institute we Florencji.  Do jej głównych zainteresowań badawczych należą procesy komunikowania wiedzy na temat prawa oraz wpływ mediów społecznościowych na przemiany języka prawniczego.