Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132), będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętego przepisami prawa krajowego.

Ustawa daje możliwość zastosowania w walce z naruszeniem prawa konkurencji środków prywatnoprawnych. Od teraz sprawca naruszenia prawa konkurencji może odpowiadać nie tylko wobec bezpośrednio dotkniętego naruszeniem, ale i osób pośrednio poszkodowanych. Istnienie winy po stronie sprawcy naruszenia oraz powstanie szkody wskutek naruszenia objęte jest domniemaniem, co ułatwi dochodzenie roszczeń.

Roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji można dochodzić przed sądami powszechnymi a rozpoznawane będą przez sądy okręgowe.

Zgodnie z nową ustawą na pisemny wniosek powoda, który uprawdopodobnił swoje roszczenie, lub na wniosek pozwanego sąd może nakazać wskazanym osobom lub podmiotom ?wyjawić środek dowodowy służący stwierdzeniu faktu istotnego dla rozstrzygnięcia, znajdujący się w ich posiadaniu?. Wnioskodawca zaś winien zobowiązać się do wykorzystania uzyskanego w ten sposób dowodu ?jedynie na potrzeby toczącego się postępowania?

Ustawa wyłącza niektóre informacje spod ujawnienia ? np. oświadczenia składane w ramach programu łagodzenia kar lub propozycje ugodowe, jak również dowody związane z tajemnicą przedsiębiorstwa. W przypadku niewyjawienia środka dowodowego  fakt, który miał zostać na jego podstawie stwierdzony może być uznany za ustalony.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji przedawniają się z upływem pięciu lat, przy czym bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dopiero od dnia zaprzestania naruszenia przez sprawcę.