Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych związanych z ich ruchem nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, chyba że pojazdy te używane są głównie jako środki transportu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku opublikowanym w dniu 28 listopada 2017 r. w sprawa C-514/16 Rodrigues de Andrade.

TSUE orzekł, iż zakresem pojęcia ?ruchu pojazdu? nie jest objęta sytuacja, w której w chwili wystąpienia zdarzenia pojazd wykorzystywany jest głównie jako narzędzie pracy – np. jako siła napędowa pompy – a nie jako środek transportu. Każdorazowo, w oparciu okoliczności danej sprawy należy ustalić w jakim charakterze, w momencie wystąpienia szkody, wykorzystywany był pojazd. Trybunał dodał, że kwestia tego, czy silnik pojazdu w chwili wypadku był włączony czy też nie, nie jest kwestią rozstrzygającą. Podkreślone zostało również to, że pojęcie ?ruchu pojazdów? nie może być pozostawione ocenie każdego państwa członkowskiego, lecz stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować w jednolity sposób.

Orzeczenie dotyczy artykułu 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.