1 marca 2017 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która daje komornikom  możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami komornik dokonuje sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela. W razie złożenia wniosku komornik oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji.

Wierzyciel powinien złożyć wniosek przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie wówczas dokonana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Komornik zamieści we wspomnianym systemie również obwieszczenie o licytacji elektronicznej, wskazując przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomość, a ponadto zdjęcie lub zdjęcia ruchomości podlegającej sprzedaży, informację o chwili rozpoczęcia i o chwili zakończenia licytacji oraz informację o tym, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej zamieści również wzmiankę o tym, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przystępujący do przetargu składa rękojmię, która może być również złożona komornikowi (który potwierdzi ten fakt w systemie teleinformatycznym).

Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

Komornik natomiast wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia w systemie teleinformatycznym.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być także uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.