Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono nową regulację dotyczącą mechanizmu podzielonej płatności. Przepisy rozdziału wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Split payment, nazywany inaczej modelem podzielonej płatności, dotyczy podatku VAT. Zgodnie z przyjętymi założeniami, polegać on będzie na zapłacie przez kupującego kwoty wynikającej z faktury VAT na dwa konta ? kwota netto wynikająca z faktury VAT będzie wpłacana na zwykły rachunek sprzedawcy, natomiast równowartość podatku od towarów i usług przekazywana będzie na specjalne konto do tego utworzone ? rachunek VAT. Pieniądze na nim zgromadzone będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony.

W praktyce każdy podatnik VAT dostanie dodatkowy rachunek bankowy przeznaczony jedynie dla wpłat podatku od towarów i usług. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie powodowało dodatkowych opłat dla przedsiębiorców. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury, będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. Innymi słowy nie będzie to obowiązkiem przedsiębiorcy, a jego uprawnieniem. Należy również pamiętać, że split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT ? między przedsiębiorcami.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wyda, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. Co ważne, na rachunek przeznaczony do wpłaty VAT-u, nie mogą być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT.

Istotną korzyścią z przyjętego rozwiązania podzielonej płatności będzie to, że w przypadku, gdy zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru wskazanego w przepisach. Ponadto, w przypadku, gdy podatnik wraz z deklaracją złoży do urzędu skarbowego wniosek o zwrot nadwyżki podatku na swój rachunek VAT, US będzie zobowiązany do dokonania zwrotu VAT w ciągu 25 dni (bez możliwości przedłużenia terminu).