Z art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wynika, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479 ze zm.), to wówczas odwołanie przysługuje, między innymi od „czynności wyboru najkorzystniejszej oferty” (pkt 6 omawianego przepisu).

Pojawiły się dwie możliwości interpretowania tej podstawy prawnej do wniesienia odwołania:

  • interpretacja wąska zakładająca, że „czynność wyboru oferty najkorzystniejszej”, o której mowa w przepisie, należy rozumieć jako „czynności zamawiającego polegające na zastosowaniu do oferty określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert i ustalenie wyników tej oceny w sposób skutkujący wyborem oferty” (por. postanowienie z dnia 17 marca 2017 roku, KIO 424/17),
  • interpretacja szeroka zakładająca, że przepis art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy daje podstawę wniesienia odwołania także od zaniechania odrzucenia oferty podlegającej odrzuceniu.

Do czerwca 2017 roku można przyjąć, że linia orzecznicza KIO była jednolita, przyjmując wąską interpretację omawianego przepisu za prawidłową. Zatem, Izba przyjmowała, że art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy daje podstawę dla odwołania jedynie w razie niedokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (por. postanowienie KIO z dnia 29 listopada 2016 r. KIO 2162/16, postanowienie KIO z dnia 16 listopada 2016 r. KIO 2084/16, postanowienie KIO z dnia 17 marca 2017 roku, KIO 424/17, postanowienie KIO z dnia 27 kwietnia 2017 roku, KIO 725/17). W rezultacie takie odwołania były odrzucane na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy. Postanowienia KIO w tych sprawach zaskarżał Prezes UZP. Sądy okręgowe w większości uwzględniały te skargi (por. wyrok SO w Olsztynie z dnia 10 maja 2017 roku, V Ga 69/17).

Wydaje się, że linia orzecznicza KIO uległa poważnej zmianie, dopuszczając możliwość odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy także w razie zaniechania odrzucenia oferty. W wyroku z dnia 13 czerwca 2017 roku, KIO 1077/17, Izba merytorycznie rozpoznała odwołanie wniesione w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej dotyczące zaniechania odrzucenia oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Przyjęto, że:

„W świetle zatem wyniku kontroli instancyjnej Izba podziela i przyjmuje za własny pogląd wyrażany przez Sądy Okręgowe, że pojęcie wyboru oferty najkorzystniejszej musi być rozumiane jako składowa czynności i zaniechań zamawiającego zakończonych wyborem oferty najkorzystniejszej pod względem materialnym tj. złożonej przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i oferty niepodlegającej odrzuceniu.”