Jesienią bieżącego roku istotne zmiany czekają przepisy Kodeksu Cywilnego znajdujące się w Księdze Czwartej, a dotyczące prawa spadkowego. Zmiany zdecydowanie nakierowane są na ochronę spadkobierców, co odbije się z całą pewnością niekorzystnie na sytuacji prawnej ewentualnych wierzycieli spadkowych. Znowelizowane przepisy wejdą w życie 17 października 2015 r. Przede wszystkim zreformowana zostanie podstawowa reguła dotycząca dziedziczenia […]

Jesienią bieżącego roku istotne zmiany czekają przepisy Kodeksu Cywilnego znajdujące się w Księdze Czwartej, a dotyczące prawa spadkowego. Zmiany zdecydowanie nakierowane są na ochronę spadkobierców, co odbije się z całą pewnością niekorzystnie na sytuacji prawnej ewentualnych wierzycieli spadkowych. Znowelizowane przepisy wejdą w życie 17 października 2015 r. Przede wszystkim zreformowana zostanie podstawowa reguła dotycząca dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Wyeliminowano znaną do tej pory fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, która miała zastosowanie, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie przez spadkobiercę złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Od października 2015 r. niezłożenie stosownego oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania oznaczać będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Będzie to zatem podstawowy sposób dziedziczenia. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostanie ograniczona jedynie do wartości stanu czynnego spadku. Należy zaznaczyć, że w obecnym stanie prawnym ustawodawca przewiduje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia tylko w przypadku pewnych kategorii osób, w szczególności dotyczy to małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Nowelizacja wprowadza również nowe, nieznane dotąd rozwiązanie, w postaci prywatnego wykazu inwentarza, który będzie mógł sporządzić spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. Wykaz inwentarza należy złożyć w sądzie albo przed notariuszem do protokołu. Dokument ten, sporządzony na urzędowym formularzu, zawierać będzie spis przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów stanowiących zapis windykacyjny, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także spis długów spadkowych i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Sporządzenie przez spadkobiercę wykazu inwentarza zobowiązywać go będzie do spłaty długów spadkowych, zgodnie z przedstawionym w wykazie zestawieniem pasywów spadkowych. Jednocześnie przepisy pozostawiły wierzycielom spadkowym możliwość weryfikacji przedstawionego wykazu przez złożenie wniosku do sądu o sporządzenie urzędowego spisu inwentarza.