Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress Sp. z o.o. przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej jednoznacznie rozstrzygnął spór toczący się od lat miedzy podatnikami a organami podatkowymi w Polsce, a dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej, w zamian za jej akcje, przedsiębiorstwa spółki z o.o. Należy przypomnieć, że […]

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress Sp. z o.o. przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej jednoznacznie rozstrzygnął spór toczący się od lat miedzy podatnikami a organami podatkowymi w Polsce, a dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej, w zamian za jej akcje, przedsiębiorstwa spółki z o.o. Należy przypomnieć, że w polskim prawie spółka komandytowo – akcyjna jest spółką osobową, również w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i do tej pory czynności restrukturyzacyjne spółek komandytowo – akcyjnych były obwarowane obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilno – prawnych. Trybunał orzekł, że spółkę komandytowo-akcyjną uznaje się za spółkę kapitałową, a Polska nie miała uprawnienia do  swobodnej interpretacji, wbrew prawu UE, że spółka ta nie ma charakteru spółki kapitałowej. W swojej argumentacji Trybunał wziął pod uwagę cele dyrektywy i wskazał między innymi, że regulacja UE zmierza do harmonizacji prawodawstwa dotyczącego podatków. Uwzględniając treść wyroku Trybunału, w celu zakończenia sporów, które powstały między podatnikami a organami podatkowymi, a których przedmiotem była wykładnia przepisów dotyczących definicji spółki kapitałowej, Minister Finansów pod koniec 2015 r. wydał interpretację ogólną (PL-LM.831.22. 2015), w której jednoznacznie określił, że wyłączenie obowiązku podatkowego, dotyczące wniesienia do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej (jego zorganizowanej części) lub udziałów/akcji innej spółki kapitałowej, znajdzie zastosowanie również do spółki komandytowo-akcyjnej. Co za tym idzie, wniesienie do spółki komandytowo – akcyjnej, w zamian za jej akcie, przedsiębiorstwa sp. z o.o., nie generuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilno – prawnych. Minister wskazał dodatkowo, że wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stosuje się ex tunc do stosunków prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia, tj. od 1 stycznia 2009 r. (czyli od dnia wejścia w życie dyrektywy). Interpretacja ogólna Ministra Finansów może stanowić ważny argument do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych pobranym przy przeprowadzonych transakcjach.