W wyroku z dnia 11 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C 302/16) orzekł o możliwości dochodzenia przez pasażerów od przewoźnika odszkodowania w przypadku niepoinformowania ich o odwołanym locie.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, iż przewoźnik ma obowiązek poinformowania pasażera o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu. Dotyczy to sytuacji zarówno zakupu biletu bezpośrednio u przewoźnika, jak i za pośrednictwem osoby trzeciej np. internetowego biura podróży. Przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania również wtedy, gdy poinformował biuro podróży pośredniczące w zawarciu umowy przewozu z pasażerem o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu, biuro to nie przekazało jednak tej informacji pasażerowi. Trybunał podkreślił, że przewoźnik ma prawo w takiej sytuacji domagać się odszkodowania od pośrednika, którego brak działań doprowadził do niewywiązania się przez linię lotniczą z ciążących na niej obowiązków.

Podstawę ww. rozstrzygnięcia Trybunału stanowi rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Z art. 3 ust. 5 ww. rozporządzenia, jak i z motywów 7 oraz 12 tego rozporządzenie wynika bowiem, że jedynie obsługujący przewoźnik lotniczy wykonujący lub zamierzający wykonać lot jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania pasażerom z powodu uchybienia zobowiązaniom wynikającym z rozporządzenia.