W dniu 28 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Obowiązujące od dwóch tygodni przepisy dotyczą w szczególności stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Oznacza to, że zamawiający będzie mógł zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli przedmiot zamówienia będzie miał […]

 

W dniu 28 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Obowiązujące od dwóch tygodni przepisy dotyczą w szczególności stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Oznacza to, że zamawiający będzie mógł zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli przedmiot zamówienia będzie miał ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Ponadto nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych nałożyła obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymogu zatrudnienia przez wykonawcę, w oparciu o umowę o pracę, osób wykonujących czynności dotyczące realizacji zamówienia, pod warunkiem, że realizacja tych czynności będzie nosić znamiona wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Co więcej, zamawiający będzie mógł zastrzec, że o udzielenie zamówienia będą mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Nowe przepisy uelastyczniły ponadto możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom zamówienia. Zaliczki będą mogły być udzielane także wówczas, gdy zamówienie na dostawy lub usługi będzie finansowane ze środków krajowych. Ustawa wprowadziła ponadto nową instytucję – nałożyła na Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obowiązek wydawania  opinii, w których będzie przedstawiana interpretacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie.