W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819), która określa, między innymi zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny. Poniżej przedstawiamy niektóre z ważniejszych postanowień w/w ustawy.

 

Większa przejrzystość podawanych informacji

Wśród postanowień ustawy znajdują się ograniczenia w zakresie reklamy kredytów hipotecznych. Wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym dotyczące kredytów hipotecznych muszą być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne oraz nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd. Zgodnie z nową ustawą, klient powinien otrzymać zwięzłą, jednoznaczną i zrozumiałą informację, między innymi o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, całkowitej kwocie kredytu hipotecznego, całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta i wysokości raty. Wskazane informacje mają odnosić się do reprezentatywnego przykładu, który przedstawia warunki, na których kredytodawca spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów o kredyt hipoteczny. Banki posługują się też ujednoliconymi formularzami informacyjnymi. Ma to na celu ułatwienie porównywania warunków kredytu w różnych bankach.

 

Termin na wydanie decyzji kredytowej

Decyzja kredytowa powinna zostać przekazana przez bank, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta w 21 dniu od dnia otrzymania wniosku, przy czym konsument będzie mógł wyrazić zgodę na wcześniejsze przekazanie mu decyzji kredytowej. Bank ma natomiast obowiązek poinformować konsumenta o możliwości wcześniejszego przekazania decyzji. Co do zasady, decyzja kredytowa jest wiążąca dla banku przez okres co najmniej 14 dni od dnia jej przekazania.

 

Restrukturyzacja zadłużenia

W razie opóźnienia ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego, kredytodawca jest zobowiązany poinformować konsumenta o prawie do złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Kredytodawca umożliwi restrukturyzację, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją majątkową konsumenta, oferując, przykładowo zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub zmianę wysokości rat. Ponadto, w przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia albo bezskuteczności restrukturyzacji, kredytodawca jest zobowiązany, przed podjęciem czynności zmierzających do odzyskania należności, umożliwić konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

 

Prawo konsumenta do spłaty kredytu hipotecznego przed terminem

Zgodnie z ustawą, konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie. Konsument może wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji o kosztach spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem, a kredytodawca jest zobowiązany przekazać te informacje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku konsumenta. W razie kredytu o zmiennej stopie oprocentowania, kredytodawca będzie mógł naliczyć opłatę dodatkową tylko w przypadku spłaty w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument przed upływem wskazanego terminu powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres wskazany przez bank, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta. Przy zawarciu umowy konsument powinien otrzymać na trwałym nośniku wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Z ustawy wynika, że kosztem po stronie konsumenta, wynikającym z odstąpienia, będą odsetki od dnia wypłaty kredytu hipotecznego do dnia jego spłaty. Kredytodawca będzie mógł także żądać zapłaty bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej.