Nowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych

Z dniem 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów (dalej jako Ustawa). Oznacza to nowe obowiązki dla podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.

Zgodnie z Ustawą, regulacje obejmują m.in. wskazane poniżej towary:

  • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
  • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej,
  • wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),
  • alkohol etylowy całkowicie skażony,
  • susz tytoniowy.

Należy również zauważyć, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione wyżej towary, których przewóz będzie objęty systemem monitorowania.

Przewóz wskazanych towarów będzie musiał zostać zgłoszony w systemie SENT, działającym na platformie PUESC. Oznacza to, że co do zasady, każdy podmiot uczestniczący w przewozie będzie miał obowiązek założenia konta na wskazanej platformie i wypełniania za jego pośrednictwem obowiązków nałożonych Ustawą. Złożenie odpowiedniego formularza w formie papierowej możliwe jest wyłącznie na wypadek awarii systemu.

W zależności czy przewóz odbywa się wyłącznie na terytorium kraju, czy również z udziałem państwa członkowskiego lub trzeciego, odpowiedni podmiot (wysyłający, odbierający lub przewoźnik) obowiązany jest dokonać zgłoszenia i podać wskazane w Ustawie informacje, które uzupełniają odpowiednio inne podmioty. Każdy przewóz opatrzony zostanie unikatowym numerem referencyjnym, który niezbędny jest do prawidłowego przebiegu przewozu. Bez takiego numeru  przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów.

Ze względów dowodowych nadany numer wraz z fakturą VAT należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przewóz miał miejsce.

Niedopełnienie obowiązków nałożonych ustawą wiązać się będzie z nakładaniem wysokich kar pieniężnych, warto zatem szczegółowo zapoznać się z omawianą regulacją.