Sejm uchwalił ustawę mającą za zadanie dokonanie implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania ww. dyrektywy 96/71/WE.   Ustawa została podpisana […]

 

Sejm uchwalił ustawę mającą za zadanie dokonanie implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania ww. dyrektywy 96/71/WE.

 

Ustawa została podpisana przez Prezydenta, i stosownie do jej postanowień, weszła w życie z dniem 18 czerwca 2016 r.

 

Ustawa nakłada na pracodawcę delegującego pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szereg obowiązków, a także określa minimalne warunki zatrudniania pracowników delegowanych. Ustawa ustanawia także zasadę solidarnej odpowiedzialności podmiotu powierzającego wykonanie określonych prac z pracodawcą delegującym pracowników wobec pracownika delegowanego, w zakresie wynagrodzenia, co stanowi nowe rozwiązanie w stosunku do dotychczasowych uregulowań.

 

Powyższe uregulowania dotyczą pracodawcy „zagranicznego” delegującego pracowników do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak zapisy nowej ustawy mają także znaczenie dla polskich pracodawców delegujących pracowników do pracy za granicami RP.

 

Przede wszystkim polscy pracodawcy powinni zwrócić uwagę na zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników, a także zasady ochrony pracowników delegowanych.

 

W wyniku rozwiązań przewidzianych w omawianej ustawie, określone zostały również nowe zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Przeanalizowanie uregulowań nowej ustawy niezbędne jest nie tylko dla tych, którzy dopiero rozważają delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług, ale również dla tych, którzy nawet przez dniem 18 czerwca 2016 r. dokonali już takiego kroku. Wynika to z faktu, że ustawa nakłada pewne obowiązki na pracodawców delegujących pracowników jeszcze przed datą wejścia w życie ustawy. Chodzi zwłaszcza o złożenie stosownego oświadczenia do Państwowej Inspekcji Pracy i dopełnienie obowiązku przechowywania dokumentów.