Minimalna stawka godzinowa dla przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi przysługuje minimalna stawka godzinowa. Regulację tą zawiera znowelizowana w dniu 22 lipca 2016 r. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stosownie do nowych przepisów  przyjmującym zlecenie, lub świadczącym usługi jest: osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w […]

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi przysługuje minimalna stawka godzinowa. Regulację tą zawiera znowelizowana w dniu 22 lipca 2016 r. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stosownie do nowych przepisów  przyjmującym zlecenie, lub świadczącym usługi jest:

  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
  • osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Osobom takim, od dnia 1 stycznia 2017 r. będzie przysługiwało minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, czyli minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł.

Należy pamiętać jednak o kilku wyłączeniach, wskazanych w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na podstawie wskazanego przepisu minimalna stawka godzinowa nie znajdzie zastosowania m.in. do:

  • umów, na podstawie których o miejscu lub czasie wykonania usług decyduje zleceniobiorca, a wynagrodzenie mu przysługujące jest jedynie prowizyjne,
  • umów dotyczących opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej,
  • umów dotyczących opieki podczas wycieczek i wypoczynków, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba,
  • umów dotyczących opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku.

Zmianie ulegnie również wysokość minimalnego wynagrodzenia, które od dnia 1 stycznia 2017 r. wyniesie 2000 zł. brutto.