Dokumenty zawarte w projektach budowlanych stanowią informację publiczną.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 331/14 uznał, że dokumenty zawarte w projektach budowlanych, które umożliwiają staroście realizację przewidzianych prawem zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej stanowią informację publiczną, a w konsekwencji podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. […]

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 331/14 uznał, że dokumenty zawarte w projektach budowlanych, które umożliwiają staroście realizację przewidzianych prawem zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej stanowią informację publiczną, a w konsekwencji podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym ze skargi na bezczynność starosty w przedmiocie udostępniania informacji publicznej, Sąd wskazał, że skoro decyzje administracyjne w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę wydawane przez starostę w ramach wykonywanych przez niego zadań władzy publicznej jako akty administracyjne stanowią informację publiczną, to za taką należy również uznać treść dokumentów, które jakkolwiek nie zostały przez organ wytworzone, to jednak służyły czy też umożliwiły realizację przewidzianych prawem zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Do w/w dokumentów Sąd zaliczył dokumenty zawarte w projektach budowlanych, które podlegają sprawdzeniu przez starostę będącego organem administracji architektoniczno-budowlanej w toku postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.

Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzeł, iż wnioski w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę nie stanowią podlegającej udostępnieniu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie można ich bowiem traktować jako aktów administracyjnych, innych rozstrzygnięć organu, dokumentów urzędowych ani nie dotyczą one treści wystąpień i opinii dokonywanych przez organ lub związanych z jego funkcjonowaniem, a stanowią jedynie pisma, które obligują organy do podjęcia działań w celu załatwienia sprawy stanowiącej ich osnowę.