25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Prawo bankowe

Transakcje nieautoryzowane
W imieniu naszych klientów Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych dochodzi wszelkich roszczeń wynikających z prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych, umów o prowadzenie rachunku bankowego, umów kredytowych i towarzyszących im regulaminów, a także wszelkich roszczeń wynikających z takich zdarzeń jak np.: kradzież karty kredytowej, kary płatniczej, kradzież tożsamości, kradzież środków z rachunku bankowego, wycieku danych osobowych, ujawnienia tajemnicy bankowej, ataków hakerskich na konta bankowe, wyprowadzenia środków z rachunku bankowego przez osoby trzecie np. wskutek phishingu, przełamania zabezpieczeń komputera, telefonu, routera użytkownika bankowości elektronicznej, infrastruktury i oprogramowania banku, posługiwania się przez banki niedozwolonymi postanowieniami umownymi.

Coraz częściej dochodzi do kradzieży środków z rachunków bankowych objętych bankowością elektroniczną, a także z kart kredytowych, debetowych i innych instrumentów płatniczych. Jeżeli klient banku zauważy na swoim rachunku transakcję, której sam nie wykonywał, nie zlecał ani której nie zatwierdzał taka transakcja ma charakter transakcji nieautoryzowanej. Postęp technologiczny i wprowadzanie na rynek nowych, łatwiejszych metod płatności, dostępu do bankowości elektronicznej i przetwarzania danych osobowych zwiększa ilość zdarzeń polegających na wyprowadzaniu środków z rachunków bankowych przez osoby trzecie, a także wycieku i niedozwolonego użycia danych osobowych. Coraz częściej dochodzi także do kradzieży tożsamości i zaciągania kredytów przez osoby trzecie podszywające się pod klienta banku. W takim przypadku nie do rzadkości należy konieczność
interwencji także w ramach trwającego już postepowania egzekucyjnego. Postęp prowadzi również do konstruowania przez instytucje finansowe i banki nowych instrumentów i produktów bankowych, na gruncie których dochodzi do sytuacji spornych.

Wieloletnie doświadczenie radców prawnych naszej Kancelarii, poparte sukcesami prowadzenie licznych spraw sądowych i polubownych, znajomość specyfiki rynku bankowego, usług płatniczych i transakcji nieautoryzowanych, nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz zagadnień z zakresu ochrony praw konsumentów pozwala na świadczenie usług obejmujących:

 • przedstawienie oceny prawnej stanu faktycznego i doradztwo w zakresie dalszego postępowania,
 • sporządzanie opinii do umów, regulaminów, ogólnych warunków umów,
 • przedstawianie oceny prawnej podnoszonych roszczeń,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu reklamacyjnym / odwoławczym przez bankiem / instytucją
  finansową,
 • prowadzenie negocjacji z bankami,
 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniu przez Rzecznikiem Finansowym, KNF, UOKiK, ZBP,
 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniu pojednawczym, mediacyjnym i arbitrażowym,
 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi cywilnymi i karnymi,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzenie spraw w przedmiocie
  powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości elektronicznej, przetwarzania danych.