Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Świadczymy kompleksową obsługę postępowań sądowych toczących się przed każdym sądem na terenie całego kraju, którą wykonuje zespół prawników posiadających wieloletnią praktykę sądową, także w obsłudze ubezpieczycieli.

W jej ramach:

 • reprezentujemy Klienta na rozprawach i posiedzeniach sądowych,
 • zapewniamy bieżące informowanie Klienta o zaawansowaniu i stanie powierzonych nam spraw,
 • opiniujemy zasadność i wysokość roszczeń jakie mogą znaleźć uzasadnienie w przedstawionym stanie faktycznym (odszkodowań, zadośćuczynień za doznane krzywdy i cierpienia, rent z tytułu zwiększonych potrzeb oraz z tytułu utraconych dochodów),
 • opiniujemy sprawy w zakresie zasadności wszczynania i kontynuowania sporów sądowych,
 • przeprowadzamy wstępną analizę prowadzonych spraw, pod kątem przyjętej strategii procesowej i ewentualnej konieczności jej zmiany,
 • przygotowujemy zgodnie z wolą Klienta sprawozdania z wykonywanych zadań.

Zajmujemy się problematyką wszelkich roszczeń rozpatrywanych w ramach odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody jak również wynikających z obowiązkowych jak i dobrowolnych umów ubezpieczenia.

Oceniamy zasadność żądań oraz prowadzimy sprawy dotyczące:

 • błędów w sztuce medycznej,
 • naruszeń praw pacjenta,
 • wypadków powstałych w związku z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • wypadków komunikacyjnych,
 • odpowiedzialności cywilnej pracodawców,
 • odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • zawartych umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego.