Autor: annaborkowska

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy o utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Podstawą prawną funkcjonowania CEBR jest ustawa z dnia 1 marca 2019 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).

Znak towarowy – charakter odróżniający

W wyroku z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie Deutsches Patent und Markenamt o sygn. akt C-541/18, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TS”) odpowiedział na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu patentowego dotyczące znaku towarowego czy oznaczenie ma charakter odróżniający, jeżeli istnieją w praktyce istotne i wiarygodne możliwości używania go do wskazania pochodzenia danych towarów i usług, nawet jeżeli nie chodzi przy tym o najbardziej prawdopodobną formę używania oznaczenia. Zdaniem TS, charakter odróżniający znaku towarowego należy zbadać przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów jego używania.

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy

W dniu 7 września 2019 r. wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie pracownikom egzekwowanie ich praw, w szczególności w zakresie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem.

Nowa ustawa rewolucjonizująca Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę rewolucjonizującą Kodeks postępowania cywilnego. Jest to największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat. Projektodawcy, którzy są odpowiedzialni za nowelizację, zaznaczają, że ich główną motywacją do wprowadzenia tak daleko idących zmian była chęć zniwelowania przewlekłości procesowej.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 4 lipca 2019 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejsza nowelizacja dotyczy przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Postępowanie to będzie wyróżniać się krótszymi terminami, najważniejszym zaś środkiem dowodowym ma być dowód w postaci dokumentu.

Hipoteka przy podziale majątku małżeńskiego

Uchwałą z dnia 28 marca 2019 r. wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 21/18 Sąd Najwyższy – Izba Cywilna zatwierdził wiodące stanowisko orzecznicze w temacie uwzględniania długu hipotecznego do rozliczeń, do jakich dochodzi między małżonkami w wyniku podziału majątku wspólnego. Mianowicie w sytuacji, gdy
w takim majątku znajduje się nieruchomość obciążona hipoteką zabezpieczającą np. kredyt bankowy, to przy przydzieleniu jej na własność jednego z małżonków, Sąd co do zasady pominie wartość obciążenia hipotecznego. Wszelkie odstępstwa od tej normy wymagają wystąpienia w danym przypadku tzw. „ważnych względów”.