Autor: admin

Ułatwienia w rachunkowości dla małych firm i organizacji pozarządowych

  Dnia 12 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 23 lipca 2015 r. nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi szereg uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród głównych zmian wymienić należy: –          możliwość tworzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez małe jednostki, –          stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas […]

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za udział w kartelu

  Jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2015 r., działania podejmowane przez pośrednika handlowego w imieniu danego przedsiębiorcy mogą skutkować odpowiedzialnością tego przedsiębiorcy za naruszenie prawa konkurencji (wyrok TSUE w sprawie T-418/10, voestalpine AG oraz voestalpine Wire Rod Austria GmbH przeciwko Komisji Europejskiej). Badany przez Trybunał stan faktyczny dotyczył […]

Zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie szereg zmian do ustawy o VAT, wynikających z uchwalonej ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te mają na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do prawa unijnego wynikającego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   1. Towary objęte mechanizmem […]

Hotele i wyjazdy szkoleniowo-integracyjne finansowane przez pracodawcę – opodatkowanie w świetle nowego wyroku NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1157/13 oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1157/12.   W przedmiotowej sprawie spółka produkująca kosmetyki co roku wprowadzała na rynek nowe produkty, głównie […]

Rewolucja w prawie spadkowym

Jesienią bieżącego roku istotne zmiany czekają przepisy Kodeksu Cywilnego znajdujące się w Księdze Czwartej, a dotyczące prawa spadkowego. Zmiany zdecydowanie nakierowane są na ochronę spadkobierców, co odbije się z całą pewnością niekorzystnie na sytuacji prawnej ewentualnych wierzycieli spadkowych. Znowelizowane przepisy wejdą w życie 17 października 2015 r. Przede wszystkim zreformowana zostanie podstawowa reguła dotycząca dziedziczenia […]

Nowa odsłona witryny internetowej

Zapraszamy do nowej odsłony naszej witryny internetowej.  Dodaliśmy wersję angielską oraz kilka innych ulepszeń, tak żeby witryna była bardziej przyjazna użytkownikom. Zapraszamy serdecznie. W celu przełączenia języka, należy w dowolnym momencie użyć przycisku znajdującego się w górnej-prawej części okna: \

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy. Jest to tak zwany systemem odwróconego obciążenia, który polega na tym, że […]

Od 1 maja 2015 r. zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Polski ustawodawca chroni krajowy rynek pracy poprzez wprowadzenie instrumentów prawnych regulujących zatrudnienie cudzoziemców. Zgodne z prawem nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem wymaga dopełnienia wszelkich procedur przewidzianych w przepisach prawa,  przede wszystkim w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy […]

BANKOWE TYTUŁY EGZEKUCYJNE NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

Bankowy tytuł egzekucyjny, któremu poddają się kredytobiorcy, jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości – orzekł Trybunał Konstytucyjny, uchylając przepisy Prawa bankowego regulujące instytucję bankowych tytułów egzekucyjnych. Wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r. Trybunał stwierdził, że uprawnienie wynikające z bankowego tytułu wykonawczego idą za daleko i stanowią nieuzasadnione uprzywilejowanie instytucji finansowej wobec klientów. "Bankowy […]

Nieuwzględnienie reklamacji złożonej przez konsumenta nie może być oparte wyłącznie na przeświadczeniu sprzedającego, o niewłaściwym używaniu towaru.

Dnia 20 kwietnia 2015 r. do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisane zostało nowe niedozwolone postanowienie umowne: „Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nieuznanie roszczenia”. W wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt XVII AmC […]