Autor: admin

Elektroniczne biuro podawcze od 2016 r.

  Poprawienie efektywności pracy sądów, uproszczenie niektórych czynności procesowych i zwiększenie dostępu do sądu – to główne cele podpisanej 31 lipca 2015 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych (za […]

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

  Dnia 26 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, eliminującą z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Nowelizacja, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 14  kwietnia 2015 r. w […]

Nowa ustawa ? Prawo restrukturyzacyjne

  Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne. Celem ustawy jest wprowadzenie instytucji prawnych i mechanizmów, które pozwolą na realizację tzw. „polityki nowej szansy”. W drodze ustawy wprowadzone zostaną cztery postępowania restrukturyzacyjne: o zatwierdzenie układu, przyspieszone układowe, układowe oraz sanacyjne, które mają pozwolić przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji […]

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej zasiadający jednocześnie we władzach spółki skarżącej uchwałę nie może reprezentować wspólnoty w sądzie

  Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CSK 57/15,  z której wynika, że przed sądem w sprawie, w której kwestionuje się ważność uchwały, nie może reprezentować wspólnoty osoba wchodząca w skład jej zarządu, jeżeli jednocześnie zasiada w zarządzie spółki będącej właścicielem części lokali w budynku. Jest to bowiem konflikt interesów. SN […]

Zapraszamy na bezpłatne Seminarium nt. Sukcesja w biznesie

    Ceret Grzywaczewska – Kancelaria Radców Prawnych, ABC Tax, Spółka doradztwa podatkowego oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na bezpłatne Seminarium nt.   Sukcesja w biznesie, czyli firma w obliczu wymiany pokoleniowej.   Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:   Wymiana pokoleniowa w firmie w ramach rodziny.  […]

Dokumenty zawarte w projektach budowlanych stanowią informację publiczną.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 331/14 uznał, że dokumenty zawarte w projektach budowlanych, które umożliwiają staroście realizację przewidzianych prawem zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej stanowią informację publiczną, a w konsekwencji podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. […]

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

  W dniu 9 września 2015 r. przed Sądem Najwyższym zapadła uchwała rozstrzygająca problem prawny – czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznane działanie ubezpieczyciela polegające na ograniczeniu zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec poszkodowanego będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności […]

Polubowne metody rozwiązywania sporów

   Parlament zakończył 10 września 2015 r. prace nad ustawą o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Propozycje zmian zakładają upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej, a przedsiębiorcom […]

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Dnia 4 września 2015 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Przyjęte w niej zmiany wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i upływie 6- miesięcznego vacatio legis. W świetle zmienionych przepisów zabronione będzie […]

Zmiany w spadkach transgranicznych

  17 sierpnia 2015 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie wiąże 25 państw członkowskich UE, w tym Polskę, nie […]